اخبار

Mar 8th دعوت به همکاری، هزارنویس

توضیح مقدمههزارنویس از افراد واجد شرایط زیر، جهت پیوستن به تیمی متخصص و با عشق، دعوت به همکاری می نماید. کارشناس فروش و بازاریابیSales & Marketing Specialistشرح سمت :شناخت بازار، ایجاد، مدیریت و نگه داری ... بیشتر »

Feb 24th اتمام تغییرات در پرتال کاربران

کلیه سرویس ها دارای تغییرات قیمت بوده اند، بعضی ها کاهش و بعضی ها افزایش داشته اند، این تغییر و تحول در راستای نزدیک شدن به دو ساله شدن هزارنویس و نظم بیشتر اعمال گردید.