کلیه سرویس ها دارای تغییرات قیمت بوده اند، بعضی ها کاهش و بعضی ها افزایش داشته اند، این تغییر و تحول در راستای نزدیک شدن به دو ساله شدن هزارنویس و نظم بیشتر اعمال گردید.

Wednesday, February 24, 2016

« برگشت