میزبانی وب سی پنل ایران

50,000 ریال
ماهانه
LCI-1
فضا
100 مگابایت
ترافیک
2000 مگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
2
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
15
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
100,000 ریال
ماهانه
LCI-2
فضا
250 مگابایت
ترافیک
3000 مگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
3
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
20
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
150,000 ریال
ماهانه
LCI-3
فضا
500 مگابایت
ترافیک
5000 مگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
5
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
25
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
200,000 ریال
ماهانه
LCI-4
فضا
1 گیگابایت
ترافیک
10 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
7
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
250,000 ریال
ماهانه
LCI-5
فضا
2 گیگابایت
ترافیک
20 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
10
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
300,000 ریال
ماهانه
LCI-6
فضا
3 گیگابایت
ترافیک
30 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
15
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
400,000 ریال
ماهانه
LCI-7
فضا
5 گیگابایت
ترافیک
50 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
25
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
600,000 ریال
ماهانه
LCI-8
فضا
7 گیگابایت
ترافیک
70 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
40
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله
900,000 ریال
ماهانه
LCI-9
فضا
10 گیگابایت
ترافیک
100 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
ارسال ایمیل
200 روزانه
تعداد دیتابیس
60
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادون دامنه
0
بکاپ گیری
روزانه
انتقال
رایگان
نصب CMS
اتوماتیک
آنتی شلر
بله